čtvrtek, 07 květen 2020 10:36

Výuka 9. tříd

Napsal(a)

S odkazem na Harmonogram uvolňování škol a školských zařízení ze dne 30. dubna 2020 a metodické pokyny MŠMT je možnost organizovat výuku žáků 9. ročníků. Účast na výuce ve skupinách je pro žáky dobrovolná. Výuka bude nadále pokračovat i v distančním vzdělávání.

Na základě oznámení zákonného zástupce budou žáci zařazeni do výukové skupiny. Oznámení zájmu o výuku stačí zaslat třídnímu učiteli prostřednictvím systému EduPage.

 

Na první vyučovací hodinu musí žák přinést vytisknuté a podepsané „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“. Vytisknout si můžete zde.

Bez prohlášení se nemůže žák účastnit výuky a bude poslán domů!

Žáci budou rozdělení do skupin nejvýše po 15 žácích.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy a vyučující jednotlivých předmětů.

Žáci si sebou vezmou pomůcky dle pokynů učitelů a přezůvky.

ORGANIZACE VÝUKY:

Třídy 9.A a 9.C – výuka ve dnech pondělí, středa. Z důvodů většího počtu dětí je každá třída rozdělena na dvě skupiny.

Třída 9.B – výuka ve dnech úterý, čtvrtek

V ostatní dny žáci plní distanční výuku z domova.

PONDĚLÍ:

9:00 – 10:25          ČJ - 9.C (1. sk.)

9:00 – 10:25          MA - 9. C (2. sk.)

10:35 – 12:00        ČJ – 9.C (2. sk.)

10:35 – 12:00        MA – 9.C (1. sk.)

9:00 – 10:25          ČJ - 9.A (1. sk.)

9:00 – 10:25          MA - 9.A (2. sk.)

10:35 – 12:00        ČJ – 9.A (2. sk.)

10:35 – 12:00        MA – 9.A (1. sk.)

ÚTERÝ:

9:00 – 10:25          ČJ - 9.B

10:35 – 12:00        MA – 9.B

STŘEDA (stejná organizace jako pondělí):

9:00 – 10:25          ČJ - 9.C (1. sk.)

9:00 – 10:25          MA - 9. C (2. sk.)

10:35 – 12:00        ČJ – 9.C (2. sk.)

10:35 – 12:00        MA – 9.C (1. sk.)

9:00 – 10:25          ČJ - 9.A (1. sk.)

9:00 – 10:25          MA - 9.A (2. sk.)

10:35 – 12:00        ČJ – 9.A (2. sk.)

10:35 – 12:00        MA – 9.A (1. sk.)

ČTVRTEK (stejná organizace jako úterý):

9:00 – 10:25          ČJ - 9.B

10:35 – 12:00        MA – 9.B

Žáci budou mít jednu svačinovou přestávku. Svačinu si přinesou s sebou.

Strava (svačinky, oběd) nebude pro žáky 9. ročníků s ohledem na délku výuky realizována.

Časový rozpis je platný do konání přijímacích zkoušek dne 8. – 9. června. Po nich bude dále probíhat pouze distanční forma výuky. Pokud MŠMT nestanoví jinak.

Obsah a rozsah učiva bude zaměřen na procvičování učiva, které žáci potřebují k jednotné přijímací zkoušce na SŠ.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená aktuálním krizovým opatřením, zejména jde o zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška, nákrčník apod.) a dodržení odstupů 2 metry.

Žák přijde do školy hlavním vchodem (bránou) a použije ISIC kartu pro registrování příchodu. Zák. zástupcům tak přijde oznámení o příchodu žáka do školy.

Za bránou školy budou umístěny dávkovače s dezinfekcí. Žák je povinen před vstupem do budov školy dezinfekci použít.

Žák jde dále do šatny své třídy, kde se přezuje a pokračuje do třídy dle rozpisu.

Každý žák bude mít s sebou roušku. Sundat ji může pouze při výuce v učebně. Vzhledem k délce výuky stačí jedna rouška.

Ve třídě je nutno dodržovat zásadu jeden žák v lavici.

Žáci jsou povinni se zdržovat pouze v určené učebně a ve vyhrazených prostorách.

V případě použití toalety a před svačinou si žák důkladně 20 - 30 sekund umyje ruce vodou a tekutým dezinfekčním mýdlem, použije jednorázový papírový ručník. Na WC a ve třídách jsou k dispozici i dávkovače s dezinfekcí.

Před opuštěním třídy si musí všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadit roušky.

Žák je povinen dodržovat aktuální hygienická nařízení a doporučení vlády ČR. Také výše uvedená opatření školy. Jejich nedodržování, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. Nepřítomnost žáka ve škole je zákonný zástupce povinen ohlásit, stejně jako skutečnost, že žák již nebude skupinu navštěvovat.

V případě, že žák potřebuje odejít ze školy v průběhu výuky (např. k lékaři apod.), informuje o této skutečnosti zákonný zástupce vyučujícího písemnou formou dopředu. Doprovod může žáka v té době čekat před školou, případně žák odchází domů bez doprovodu.

Po skončení výuky si žáci registrují odchod prostřednictvím ISIC karty na odchodových terminálech a opouští školu.

Za ZŠ U Červených domků

Mgr. Michal Holomčík

 

Přečteno 543 krát Naposledy změněno čtvrtek, 07 květen 2020 10:38