čtvrtek, 29 prosinec 2011 21:09

Základní informace - stravování

Základní informace obědy

Přihláška ke stravování - ke stáhnutí ZDE

Jídelní lístek =  http://strav.nasejidelna.cz/0092/faces/login.jsp

Ceny obědů pro školní rok 2021/2022

Stravné dle věkových kategorií

7 - 10 let 26 Kč 
11 - 14 let 28 Kč
15 - 18 let 30 Kč

 

Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování stanovuje, že zařazení strávníků do věkové kategorie je dáno dovršením věku v daném školním roce/školní rok trvá od 1. 9. 2021 do 31.8.2022/,např. strávník dovrší věk 15 let 27. 8. 2022 a už celý školní rok 2021/2022 spadá do kategorie 15-18let a platí 30,--Kč za jeden oběd.

Skladba jídelníčku je vypracována dle výživových norem, které jsou stanoveny přílohou k výše uvedené vyhlášce 107/2005 Sb., o školním stravování. Tato vyhláška je vypracována ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, je v ní dáno množství zeleniny, ovoce, masa, cukrů, tuků, ryb a luštěnin, které jsou optimální pro vývoj dětí a které musíme dodržovat.

Základní informace - svačinky

Svačiny ve školní jídelně /v rámci doplňkové činnosti/

Kalkulace nákladů:                         str.7-10let                 str.11-14let              str.15-18let 

Celková cena                                    15,--Kč                         17,--Kč                       17,--Kč

V ceně svačiny je zahrnut pitný režim/mléko a mléčné nápoje, čaj, ovocná šťáva, ochucená čistá voda atd./.

Svačinky se budou poskytovat na základě vyplněné a odevzdané přihlášky.

Svačinky se budou platit stejně jako stravné – nutnost navýšit limit u svolení k inkasu o částku zhruba 370,--Kč na 1 strávníka /tzn. limit u svolení k inkasu, pokud bude žák odebírat obědy i svačiny by měl činit minimálně 1000,--Kč/. U žáků, kteří se nestravují ve ŠJ nutnost zřídit časově neomezené svolení k inkasu k účtu č. 1667190257/0100, variabilní symbol neuvádět žádný.

K odběru svačinek se používá ISIC karta (vydává škola).

Způsob odhlašování u svačinek stejný jako u obědů. 1 den neplánované nepřítomnosti ve škole máte možnost si svačinku odnést spolu s neodhlášeným obědem v jídlonosiči. Neodhlášené a nevyzvednuté svačiny budou rozděleny v případě zájmu mezi ostatní žáky.

Způsob vyúčtování stejný jako u obědů.

Svačinky se budou vydávat ve školní jídelně od 9.30 – 9.55hod. Odchody žáků ze tříd a dozor ve školní jídelně po dobu výdeje zajistí škola.

Měsíční pestrost u svačin:

 • 5x měsíčně různé druhy pomazánek/sýrová, vaječná,tvarohová atd./+ pečivo + zelenina, popř. ovoce
 • 5x měsíčně luštěninová nebo zeleninová pomazánka + pečivo + zelenina,popř. ovoce 
 • 2x měsíčně rybí pomazánka + pečivo + zelenina, popř. zelenina
 • 2x měsíčně sladká obilninová kaše + ovoce
 • 2x měsíčně mléčná svačina /tvaroh, jogurt ,cereálie, ovoce/
 • 2x měsíčně ovocná přesnídávka+piškot nebo cereálie
 • 2x měsíčně sladké pečivo

ukázky najdete na:

http://zscervenedomky.rajce.idnes.cz/Svacinky_-_ukazka/

Způsoby platby stravného

Stravné se platí vždy zálohově

 

Bezhotovostně – nutnost zřízení časově neomezeného svolení k inkasu/platí po celou dobu školní docházky/

                                k účtu číslo 1667190257/0100, variabilní symbol neuvádět žádný. Bezhotovostní platby

                                odchází zhruba od 20. – 22. na další měsíc. Prosím rodiče, aby k tomuto datu měly na účtu

                                dostatečné množství finančních prostředků, aby nedocházelo k zamítnutí těchto plateb.

 

Hotově – vždy poslední dva dny v měsíci na další měsíc. Upřesnění částky a dnů prodeje je vždy vyvěšeno v

jídelně a na vstupu do školy. 

Objednávání a odhlašování stravy

 

Objednávání přes internet – Najet na webové stránky školy.

                                                      V záložce školní jídelna rozkliknete výběr a volba obědů.

                                                      Objeví se požadavek na zadání přihlašovacího jména a hesla/dostanete

                                                      v kanceláři vedoucí ŠJ/.

                                                      Po zadání správných přihlašovacích údajů se Vám otevře program pro

                                                      přihlašování, odhlašování obědů v naší ŠJ. Je zde aktuální jídelní lístek na 14

                                                      dnů. Strávník má automaticky nastaven oběd číslo 1. Při změně druhu jídla je

                                                      nutno oběd č. 1 odhlásit a přihlásit oběd č. 2. Když budete chtít oběd odhlásit

                                                      úplně, odhlásíte oběd č. 1 a nic jiného nepřihlásíte. Můžete využít i záložku

                                                      nápověda, kde je postup přihlašování a odhlašování podrobně popsán. Změnu

                                                      druhu oběda lze provést nejpozději 3 pracovní dny předem do 23.00hod./tzn. na

                                                      pondělí provádějte změny nejpozději do středy 23.00hod. předcházejícího

                                                      týdne, na úterý ve čtvrtek předcházejícího týdne atd.. Nejspolehlivější je dělat

                                                      změny druhu jídla vždy od pondělí 6.30hod. do středy 23.00hod. na celý

                                                      následující týden. Odhlášení oběda přes internet lze dělat předcházející den

                                                      předem do 23.00hod. Aktualizace Vašich dat z internetu bude probíhat denně

                                                      v 6.30hod.

 

Objednávání obědů přes objednávkový terminál – Objednávkový terminál je umístěn v jídelně školy. Zde je i

podrobný návod na jeho obsluhu.

 

Odhlašování obědů – V případě nepřítomnosti ve škole je povinností strávníka obědy odhlásit /netýká se

                                         prvního dne omluvené nepřítomnosti ve škole – možnost vyzvednutí do jídlonosiče/.

                                         Pokud už stravu nemůžete odhlásit přes internet nebo terminál, můžete si ji ještě ráno

                                         telefonicky odhlásit do 7.00hod. na čísle 517 305 227 nebo prostřednictvím e-mailu

                                         Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Je povinností strávníka nosit identifikátor stravy tzn. čip, protože bez něj nepoznáme, jaký druh stravy je objednán a může tak docházet k některým nejasnostem při výdeji. Pokud si strávník čip zapomene, musí si v kanceláři vedoucí ŠJ vyzvednout náhradní stravenku, na které bude zapsáno, jaký druh stravy je objednán.

Provozní řád školní jídelny

 

Vyplývá z vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Z vyhlášky min. zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů.

Z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin.

Rozsah poskytovaných služeb viz. systém HACCP

Výše finančních limitů na nákup potravin pro šk. rok 2021/22

                   strávníci

                      7 – 10 let          26,--Kč

                   11 – 14 let           28,--Kč

                   15 a více let         30,--Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle určených kategorií (šk. rok trvá od 1. 9. do 31. 8.)

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u vedoucí ŠJ.

Skladba jídelníčku je sestavována dle výživových norem, které jsou součástí výše uvedené vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování

Organizace provozu stravování

Vstup do ŠJ povolen od 7:00 do 14:00

Začátek a konec výdeje pokrmů od 11:30 do 14:00, vždy za doprovodu pedagogického dozoru.

Začátek a konec výdeje svačin od 9:30 do 10:00 vždy za doprovodu pedagogického dozoru.

Výdej obědů pro cizí strávníky od 11:30 do 12:00 ve výdejně obědů do vlastních, čistých a k tomu účelu určených nádob.

Strávník nemá nárok na školní stravování v době jeho nepřítomnosti ve škole (např. nemoc).

Obědy do jídlonosiče se vydávají jen první den nemoci dle vyhlášky min. školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování vždy od 11:30 do 12:00 ve výdejně pro cizí strávníky do vlastních, čistých a k tomu účelu určených nádob.

Následující dny musí zákonný zástupce dítěte bezpodmínečně odhlásit, neboť poskytováním stravovací služby druhý a další dny nepřítomnosti strávníka ve škole dochází k neoprávněnému čerpání prostředků ze státního rozpočtu (rodiče jsou seznámeni s tímto nařízením viz. Přihláška ke stravování).

Obědy se odhlašují den předem, nejpozději však do 7.00 hodin téhož dne v kanceláři ved. ŠJ.

Přihlášení strávníka – zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji v kanceláři vedoucí ŠJ. U nově přihlášených strávníků při bezhotovostním styku nutnost zřídit svolení k inkasu u peněžního ústavu.

Způsob placení stravy –bezhotovostně inkasním způsobem přes KB/ platby probíhají zálohově vždy od 20. do 25. přecházejícího měsíce/,nebo hotově zálohově na každý následující měsíc v kanceláři vedoucí ŠJ - zodpovídá ved. ŠJ. Vyúčtování probíhá průběžn

Termíny placení - upřesnění na jednotlivé měsíce vždy vyvěšeno na budově školy a v jídelně.

Identifikátor při výběru stravy – ISIC karta (vydává škola).

Vlastní organizace provozu – strávník si odloží v prostorech před jídelnou /dohlíží ped. dozor/, umyje si ruce, vezme si tác a příbory a postupuje výdejní linkou, kde si vyzvedne pokrm, odebere si nápoj z připraveného termosu, poobědvá a odloží použité nádobí u okénka pro použité nádobí.

Strávníci jsou povinni se chovat podle pokynů pedagogického dozoru, vedoucí ŠJ nebo vedoucí kuchařky.

Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Problémy nebo své připomínky k pokrmům, technické a hygienické problémy hlásí strávník

vedoucí ŠJ.

Za čistotu stolů během výdejní doby zodpovídají pracovnice kuchyně.

Pokrmy, které nejsou vydány do 4 hodin od jejich dovaření, jsou dle dokumentace HACCP likvidovány v drtičce odpadů.

Nevyzvednuté obědy se na konci výdeje rozdávají ve formě přídavků.

Úraz nebo nevolnost ve ŠJ hlásí strávníci pedagogickému dozoru.

Způsob podávání připomínek rodičů ke stravování – u vedoucí ŠJ.

Možnost seznámení strávníků a rodičů s jídelním lístkem – v jídelně školy nebo na webových stránkách školy.

Způsob seznámení strávníků a rodičů s tímto provozním řádem – nástěnka ve ŠJ nebo na webových stránkách školy.

V Hodoníně 1. 9. 2021

Vypracovala B. Šardická - vedoucí ŠJ                      schválil PaedDr.Antonín Slezák - ředitel školy

       


 

Informace ze školní jídelny

Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nařízení EU č. 1169/2011 upravuje stávající předpisy o označování potravin v EU s cílem umožnit spotřebiteli/strávníkovi/ informovaný výběr potravin a jejich bezpečné použití. Záměrem je dosažení vysoké míry ochrany zdraví strávníka a zaručení jeho práva na informace – informace o potravinách a pokrmech, které konzumuje.

Pro zařízení školního stravování – školní jídelny tak vyplývá povinnost informovat spotřebitele o tom, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost, jejichž seznam je v Nařízení EU č. 1169/2011 přímo uveden.

V naší školní jídelně jsou alergeny v jídelníčku vyznačeny číselným kódem. Seznam alergenů i s jejich číselnými kódy je k dispozici v jídelně školy u aktuálních jídelníčků.

Alergeny

 1. Obiloviny - OB - Obiloviny obsahující lepek-nejedná se o celiakii, výrobky z nich
 2. Korýši - KO - Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
 3. Vejce - VE - Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
 4. Ryby - RY - Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) - PO - Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich – patří mezi výrobky ohrožující život
 6. Sójové boby (sója) - SB - Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko - ML - Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život
 8. Skořápkové plody - SP - Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
 9. Celer - CE - Celer a výroky z něj
 10. Hořčice - HO - Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) - SE - Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany - OS - Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (LUPINA) - VB - Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
 14. Měkkýši  - ME - Měkkýši a výrobky z nich

 

Naposledy změněno středa, 22 září 2021 07:41